Base

ชื่อ

โชคนิรันดร์ จงสมจิตร

ที่อยู่

สุพรรณบุรี

ผลงาน

เริ่มต้นจากคุณธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ อยากให้อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี สร้างงานศิลปกรรมเป็นรูปศาลาเอาไว้ในตึกอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ เพราะคุณธารินทร์ไปเห็นรูปแบบมาจากอาคารในสหรัฐอเมริกา ซึ่งที่นั่นเขาได้จำลองวิหารคาร์นัคของประเทศอียิปต์ไว้ในอาคาร ในตอนแรกศิลปินคิดจะจำลองปราสาทหินพนมรุ้งมาไว้ แต่เห็นว่าจะกลายเป็นศิลปะขอมเกินไป สุดท้ายจึงสรุปว่าควรเป็น